Startsida

Om sällskapet Länkarna

Länksällskap

Kontakta oss

Aktiviteter

Åter till
De sju punkterna

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

De sju punkterna i sin helhet

Punkt 1
Erkänn att DU ej behärskar spriten
Du måste erkänna att Du är beroende av alkohol eller annan typ av kemisk drog.
Detta innebär att Du inte bara skadar dig själv, att livet blivit outhärdligt för Dig
och Din omgivning och att Du inte kan sköta Dig själv, utan det viktigaste är, att
när Du en gång är beroende, kommer Du i all framtid att vara det.
Du skall möjligen så småningom kunna kalla för nykter missbrukare. Om vi så håller
upp i tio år, så kvarstår fortfarande vår sjukliga känslighet för alkohol eller någon
annan typ av drog.
Vi betraktar beroendet som en sjukdom, mot vilken läkarvetenskapen ännu inte
lyckats frambringa någon antikropp. Enda möjligheten är alltså att fullständigt och
för all framtid sluta upp att använda alkohol eller andra droger.

Punkt 2
Du måste tro på en kraft som är starkare än Din egen

Om Du inte - liksom vi övriga i det här sällskapet - redan har förstått, att Du inte
av egen kraft kan bli kvitt Ditt begär, så måste Du snarast möjligt bli absolut
övertygad om detta faktum. Den kraft, som hjälper oss är naturligtvis mycket
större än vår egen, och erfarenheten gör, att vi obetingat tror på den.
Du måste själv komma till absolut tro på denna kraft, antingen Du nu tror, att
kraften kommer från någon högre makt, från den varma gemenskapen inom detta
sällskap eller från Länkarnas erfarenheter
.

Punkt 3
Ställ inga krav på dina medmänniskor
Du måste ändra Din livsinställning. Detta betyder inte, att Du skall ändra Dina
politiska åsikter eller någonting dylikt. Nej, ändringen ligger betydligt djupare
än så. Det skulle föra alltför långt att gå in på alla detaljer. Så småningom
får Du del av och kommer att förstå denna viktiga punkt i sin helhet. Nu skall vi
bara beröra en detalj: Missbrukare är bland de största egoisterna som finns.
Det låter kanske hårt, men om Du tänker efter skall Du säkert finna, att detta är
sanning, och Du måste ändra på denna Din egoistiska inställning. Tänk inte bara
på Dig själv, utan tänk mycket mer på andra. Ställ inte högre krav på Dina
medmänniskor, än vad du ställer på Dig själv.

Punkt 4
Vi eftersträvar absolut ärlighet, renhet, kärlek till medmänniskor och
osjälviskhet
Företag en grundlig granskning av Dina moralbegrepp. Vi eftertraktar absolut
ärlighet, renhet, kärlek till medmänniskor och osjälviskhet.

Punkt 5
Erkänn dina fel och brister för någon annan människa
Dryfta Dina missförhållanden och erkänn Dina fel och brister för någon annan
medmänniska. Detta har vi funnit vara en av de viktigaste punkterna.
Gå inte själv och bär på något, som är minsta tvivelaktigt. Dina kamrater
i Länkarna vill ingenting hellre än att dela Dina bekymmer och genom sina
erfarenheter hjälpa Dig att bära dem och hjälpa Dig att lösa Dina problem.

Om Du "gömmer" någonting, så går Du och bär på en onödig börda, som drar
ner Dig och då kommer fienderna: Harm, hat, oro, fruktan, självhävdelse och
spritbegär. Tala med någon kamrat, som Du särskilt mycket sympatiserar med
och Du skall finna, att det lättar. Du går friare, starkare och säkrare genom
vardagens prövningar och bekymmer.
I detta sammanhang skulle vi vilja framhålla: Tro inte att det bara är Dina
närmaste, som vet att Du är beroende. Det vet varenda människa, som Du på
något sätt kommit i beröring med. Du kan inte dölja det och det kostar Dig bara
en massa energi att försöka göra det. Den energin bör Du spara till något
viktigare och bättre.

Punkt 6
Gör upp med alla personer till vilka du står i något missförhållande

Gör upp med alla personer till vilka Du står i något missförhållande. Det kan vara
någon som gjort Dig orätt i handling eller ord och det kan vara någon som Du
själv förorsakat skada på ena eller andra sättet. Gör upp en lista för Dig själv på
dessa personer. Begrunda noga varje persons beteende mot Dig och tänk efter
om Du inte själv också i någon mån varit orsak till missförhållandet.
Om Du skulle ha rent samvete och den andre alltså ha fel, så glöm för all del
inte att denne, liksom Du, kanske är en lidande människa, vilket Du aldrig
tänkt på. Det kan vara fråga om t.ex. självhävdelse, mindervärdighetskomplex,
maktbegär eller dylikt. Behandla då honom eller henne som en sjuk människa och
visa överseende och villighet att ursäkta. Tänk efter vilken betydelse dessa
oförrätter har för Dig och om Du över huvudtaget kan göra något åt dem.
Om Du inte kan det, så gå inte och bär på något agg.
Det kostar Dig bara energi och den kan Du ha bättre användning för. De personer,
som Du har gjort orätt, skall Du göra upp med. Om detta dämpar Din egen
självhävdelse, så är det bara nyttigt mot begäret. Gäller det pengar, som
skall betalas igen, så gör det så långt Du förmår. Så mycket pengar som Du
får i händerna, när Du slutat missbruka, har Du nog inte haft på länge.
Gäller det någon annan oförrätt Du gjort någon, så tillstå för denne Ditt fel.
Det räcker inte bara att be om ursäkt, Du måste försöka gottgöra vad
Du förbrutit.

Punkt 7
Såsom du själv blivit hjälpt skall du hjälpa andra
När Du kommit ifrån begäret och det har Du, om Du arbetar efter de här punkterna,
så har Du upplevt någonting, som Du inte kan tacka enskilda människor för.
Du får tacka genom att hjälpa andra missbrukare/beroende, och det är det enda
vi begär av Dig.

Som Du själv blivit hjälpt, skall Du hjälpa andra.